اکو
استفاده از تکنیک نادر در بستن جریان شریانی باز یا PDA با استفاده از فنر یا coil
ایجاد لخته بزرگ در بطن چپ به دنبال کاهش شدید قدرت عضله قلب کاردیومیوپاتی دیلاته DCMP
اکو قلب جنین در هفته 18اُم و عدم تشکیل دریچه تریکوسپید و عدم رشد بطن راست و جابجایی عروق اصلی قلب

جدیدترین مقالات

جدیدترین ویدئو ها