پزشکان مرکز
-  فوق تخصص قلب كودكان
- داراي بورد فوق تخصصي
- داراي فلوشيپ اينترونشن قلب كودكان و بيماريهاي مادرزادي قلب
- مشاور و سهامدار مرکز

- فوق تخصص قلب كودكان

- داراي بورد فوق تخصصي

- اينترونشنال کاردیولوژیست

- مشاور و سهامدار مرکز

- فوق تخصص قلب كودكان

- داراي بورد فوق تخصص

- اينترونشنال کاردیولوژیست